Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretarz Miasta i Gminy, e-mail: um@szczebrzeszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846821095. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Telefony kontaktowe do koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Beata Trochimiuk – 84 6821 187
 2. Tomasz Ciurysek – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 331
 3. Wojciech Kościk – koordynator do spraw dostępności cyfrowej – 84 6821 095 wewn. 335
 4. Jolanta Tyszko – koordynator do spraw dostępności komunikacyjno – informatycznej – 84 6821 095 wewn. 335
 5. Ewa Typiak – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 331
 6. Zofia Wachowicz – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 321
 7. Mateusz Gonera – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 327

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Urzędu Miejskiego położony jest przy Placu Tadeusza Kościuszki 1 w Szczebrzeszynie.
 • Do budynku prowadzą schody.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Sekretariat oraz pokoje osób merytorycznie zajmujących się wykonywaniem zadań znajdują się na pierwszym piętrze.
 • Na parterze budynku znajduje się kasa i sala konferencyjna.
 • Dla osób na wózkach istnieje możliwość wjazdu do parteru budynku od strony bramy głównej. Wjazd jest oznakowany.
 • Osoba poruszająca się na wózku zgłasza potrzebę załatwienia sprawy w kasie Urzędu, po czym kompetentny urzędnik schodzi do interesanta.
 • Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z biurem Rady Miejskiej oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wejście /dla niepełnosprawnych/ od strony zachodniej budynku – parter.
 • Toalety publiczne znajdujące się w budynku od strony północnej nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku zainstalowano pętle indukcyjne w miejscach: kasa Urzędu, kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej, sala konferencyjna, stanowisko ds. dowodów osobistych, sekretariat Urzędu.
 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu, jest dostępny online.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData