Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Szczebrzeszyn, dnia 2 stycznia 2023 roku

ROK.0050.1.2023

INFORMACJA

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w 2023 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

 • uchwała  nr XXIX/373/2022  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie z dnia 9 listopada 2022 roku w  sprawie  obniżenia średniej ceny skupu  żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok  (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 roku,  poz. 5672);
 • nie podjęto nowej uchwały określającej stawki podatku od nieruchomości – obowiązuje zatem uchwała nr IX/129/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z  dnia 6 listopada 2019 roku w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2020 rok  (Dz. Urz. Woj. Lub.  z 2019 roku poz. 6266);
 • nie podjęto nowej uchwały określającej stawki podatku od środków transportowychobowiązuje zatem uchwała nr IX/130/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 roku poz. 6267);
 • uchwała nr XV/210/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Lub. z 2020 roku poz. 5690);
 • uchwała nr XXVI/174/2012  Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień  w podatku  od  nieruchomości na terenie  gminy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 roku poz. 4369);
 • uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 roku poz. 5007);
 • uchwała L/290/10Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia  27 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym;
 • uchwała V/23/15 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w podatku od środków transportowych;
 • uchwała nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym i leśnym;
 • uchwała XLV/315/18 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym;

Wyżej wymienione uchwały są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka: MIASTO I GMINA ->Podatki ->Stawki podatkowe ->Informacje dla podatników na rok 2023).

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych oraz inne formularze są dostępne na stronie internetowej bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka: MIASTO I GMINA -> URZĄD MIEJSKI ->Jak załatwić sprawę, wzory dokumentów, karty informacyjne ->Sprawy załatwiane przez referat podatkowy) oraz  w  Urzędzie  Miejskim w  Szczebrzeszynie:  Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn, pok. nr 11  (osoby fizyczne) lub pok. nr 10 (osoby prawne).

Jednocześnie informuję, że w 2023 roku w zakresie podatku od środków transportowych obowiązuje wzór deklaracji określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 2436).

DOTYCZY  OSÓB  PRAWNYCH

Terminy składania  deklaracji podatkowych w danym roku:

 • na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi (gmina, Skarb Państwa) do dnia 31 stycznia; (formularz DN-1 i zał. ZDN-1; ZDN-2),
 • na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi (gmina, Skarb Państwa) do dnia 15 stycznia; (formularz DR-1 i zał. ZDR-1; ZDR-2),
 • na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi ( gmina, Skarb Państwa) do dnia 15 stycznia; (formularz DL-1 i zał. ZDL-1 i ZDL-2),
 • na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego (formularz DT-1  i DT-1/A).

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14  dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatków lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH (I SPÓŁEK CYWILNYCH)

Uwaga  !!! Osoby fizyczne  są  obowiązane  do  składania informacji podatkowych.

Termin  składania:

 • informacji  w sprawie podatku od nieruchomości (formularz IN-1 i zał. ZIN-1; ZIN‑2; ZIN-3),
 • informacji w sprawie podatku rolnego (formularz IR-1 i zał. ZIR-1; ZIR-2; ZIR-3),
 • informacji w sprawie podatku leśnego (formularz IL-1 i zał. ZIL-1; ZIL-2; ZIL-3),

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, jest taki sam jak dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do dnia 15 lutego (formularz DT-1 i DT-1/A).

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W/w deklaracje i informacje – po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać pod adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie - pok. nr 12.

INFORMACJE  OGÓLNE  dotyczące  zapłaty  podatków

Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych należy dokonywać poprzez:

 • wpłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
 • wpłatę u sołtysa lub inkasenta (dotyczy wpłat od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości),
 • wpłatę na rachunek Gminy Szczebrzeszyn: BS Szczebrzeszyn, nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001,
 • wpłatę z tytułu podatku od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne konto wirtualne znajdujące się na otrzymanej decyzji wymiarowej podatku na rok 2023.

 

TERMINY  ZAPŁATY PODATKÓW:

Podatek od nieruchomości:

 • osoby prawne: do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 • osoby fizyczne: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, płatny w ratach proporcjonalnych  do czasu  trwania  obowiązku  podatkowego,

- jeśli  roczna kwota podatku przekracza 100,00 zł,
- jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa 100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do 15 marca,

- jeśli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek rolny:

 • osoby prawne i osoby fizyczne: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada płatny w ratach proporcjonalnych  do czasu trwania obowiązku  podatkowego,

- jeśli  roczna kwota podatku przekracza 100,00 zł,
- jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa 100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do 15 marca,

- jeśli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek leśny:

 • osoby prawne: do dnia 15 każdego miesiąca,
 • osoby fizyczne: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada płatny w ratach proporcjonalnych  do czasu trwania obowiązku  podatkowego,

- jeśli  roczna kwota podatku przekracza 100,00 zł,
- jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa 100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do 15 marca,

- jeśli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

 • osoby fizyczne: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

- jeśli roczna kwota podatku  przekracza 100,00 zł,

- jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa 100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do 15 marca,

- jeśli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek od środków transportowych:

 • wszystkie podmioty: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

 

UWAGA  PODATNICY:

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 roku poz. 896). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy a organ jest nią związany od chwili wydania.

Obecnie najniższy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi 9,80 zł. Oznacza to, że w 2023 roku w przypadku, gdy kwota podatku, wynikająca ze zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, leśnym lub rolnym wyniesie mniej niż 9,80 zł, stosowana będzie wyżej omówiona zasada.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1348
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: Informacja dla podatników na rok 2023
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 02.01.2023
Data udostępnienia informacji: 02.01.2023 10:27:50
Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2023 09:32:10
Rejestr zmian